Algemene voorwaarden

1: Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Smooth Secrets Salon en een cliënt waarop Smooth Secrets Salon deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van de voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Wanneer een cliënt bij Smooth Secrets Salon een behandeling geniet, gaat cliënt automatisch akkoord met de algemene voorwaarden.

2: Inspanningen Smooth Secrets Salon

Smooth Secrets Salon zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Smooth Secrets Salon zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van wijziging of aanvulling.

3. Wanneer waxen wij niet;


– Huid met spataderen.
– Gekneusde huid.
– Huidziektes zoals herpes of koortslip.
– Moedervlekken met haargroei.
– Recente littekens.
– Als u een slechte bloedcirculatie zoals bij trombose heeft.
– Als u snijwonden, schaafwonden of korstjes van wonden heeft.
– Als u wratten heeft.
– Als u een overgevoelige huid van zon en/of wind heeft.
– Als u een geïrriteerde en/of ontstoken huid heeft.
– Als u medicijnen gebruikt als; ROA cutane of Retin A.
– Als u chemotherapie krijgt of bestraling ondergaat.

4: Afspraken

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Smooth Secrets Salon melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Smooth Secrets Salon het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Smooth Secrets Salon moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 12 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.

Beide partijen hoeven zich niet aan de verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

Indien de cliënt meer dan 15 minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag Smooth Secrets Salon de afspraak annuleren en het gehele afgesproken honorarium berekenen. 

5: Betalingen

Smooth Secrets Salon vermeldt alle prijzen van behandeling en producten zichtbaar in de salon en website. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en /of zolang de voorraad strekt. Smooth Secrets Salon vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de salon en op de website. Nieuwe cliënten dienen direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen. Vanaf de 2e afspraak, kan een cliënt zowel contant of via betaalverzoek afrekenen. 

6: Persoonsgegevens en privacy

De cliënt voorziet Smooth Secrets Salon vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Smooth Secrets Salon aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Smooth Secrets Salon neemt de persoonlijke gegevens van de cliëntt op in een geautomatiseerd systeem. Smooth Secrets Salon behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens richtlijnen in de  Wet Bescherming Persoonsgegevens. Smooth Secrets Salon zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden. 

7: Aansprakelijkheid

Smooth Secrets Salon is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Smooth Secrets Salon is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Smooth Secrets Salon is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.

8: Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over een behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen 3 werkdagen na ontdekking schriftelijk en persoonlijk gemeld worden aan de directie van Smooth Secrets Salon. Smooth Secrets Salon met de klager binnen 5 werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Smooth Secrets Salon de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de client aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien Smooth Secrets Salon en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator. 

9: Geheimhouding

Smooth Secrets Salon is verplicht tot geheimhouding van alles vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Smooth Secrets Salon verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

10: Recht:

Op elke overeenkomst tussen Smooth Secrets Salon en de cliënt in Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan reeds bepalend.

 

Facebook
Instagram